С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на съдържанието и анализиране на трафика. Подробна информация
Търсене

Господин Тонев: За добро образование!

Господин Тонев: За добро образование!Подкрепа на училището. Образованието е фундаментална ценност, а училището изпълнява и ценностна мисия – няма стабилно общество без усъвършенстване на човешката личност. И тъй като хората са различни, различни и смислени трябва да бъдат пътищата им да се образоват.

Усилията ни трябва да се насочат не в прокарването на поредната реформа, а в осъзнаването на основния проблем – каква е същностната роля на училището, все някой отгоре ли ще му нарежда каква политика да провежда. Това е път на самостоятелност, на свобода и отговорност на отделното училище.

Доброто училище помага на младия човек да открие и изгради себе си като личност, да се образова така, че да е способен да се конкурира и да постига успехи.

Всеки младеж трябва да има възможност да постигне възможно най-високото образование в избрано от него училище или форма на обучение и възпитание, независимо от финансовото състояние на своите родители, от своя социален и етнически произход.

Добрите учители съграждат доброто училище. Осигуряване на условия за добро качество на образование чрез подготовката, чрез заплащане според постиженията в рамките на увеличения бюджет за образование, чрез квалификацията и развитието на преподавателите, чрез насърчаване участието на добрите учители в съставяне на учебни програми и учебници, както и чрез стимулиране на младите хора да станат учители.

Образователната политика се създава в самото училище, а не се спуска отгоре. Училищата трябва да имат свободата сами да формират учебния си процес, да съставят учебните си програми, учителите да избират метода си на преподаване, самостоятелно да решават с какви учебници и материали да работят, спазвайки общите задължителни стандарти и правила, а не принудително да се придържат към спуснатите отгоре планове и програми.

Изработване на адекватни държавни образователни изисквания, за да знаем какво трябва да умеят и да постигат в училище младите хора. Най-важното условие за добро образование е колко е добър учебният час, колко добро е училището и как то поощрява изграждането на самостоятелни, инициативни и отговорни личности. Аз съм за повишаване стандартите на средното образование. Училището трябва да съхрани смисъла си на институция за образоване и възпитание, а не на място, в което оставяме децата си за няколко часа.

Рязко намаляване на избуяващата неграмотност. Свеждане до минимум на преждевременно напускащите училище. Трябва да се гарантират равнопоставени възможности и достъпност на образователната система, да мотивираме застрашените от изолация млади хора да се справят чрез образование,за да имат повече възможности за участие.

Изграждане на ефективна система на професионално образование, основана на дуалната система, която свързва образованието с практиката и специализацията.

Въвеждането на норми за ред, сигурност и дисциплина в класната стая, борбата срещу насилието и разпространението на наркотици в училище са гаранция за спокойствието и сигурността на нашите деца. Доброто училище подготвя детето за съвременния свят, то е пространство за пълноценно младежко, интелектуално и емоционално общуване, място за свободно, но отговорно държане. Наложителни са мерки за истинско самоуправление и овластяване на младите хора, както и за нормална обстановка в училище.

Разгръщане на инициативата „Обучение през целия живот” като всеобхватен модел за развитие на обществото, основаващо се на знанието.

Подкрепям родителите в най-значимото за тях, образованието и възпитанието на техните деца. Но родителите отсъстват от образователния процес, не участват в него. Родителите и техните сдружения трябва да се приобщят към проблемите на своите деца в училище, да участват във вземането на решения, свързани с учебната програма и да бъдат ангажирани в по-голяма степен в управлението на училището.

Подкрепям училището като дълголетна институция, която прави едно от най-смислените човешки усилия – усилието, полагано по пътя на знанието.